Ramowy rozkład dnia

Home / Ramowy rozkład dnia

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych, w sali bądź na powietrzu.

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

6:00 – 8:00
• Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).
• Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.
• Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.
• Działania wspomagające rozwój dziecka indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.
8:15 – 8.30
• Krąg powitalny;
• Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
• Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.
8.30
Śniadanie
9:00 – 10:00
• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).
10.00 – 10.15
• Czynności higieniczno – porządkowe.
• Przegryzka.
10.15 – 10.30
• Czynności samoobsługowe w szatni.
• Wyjście do ogrodu.
10:30 – 11:45
• Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).
• Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.
• Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
• Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.
11.45 – 12.00
Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.
12.00 – 12.30
Obiad.
12.30 – 12.45
Zabiegi higieniczne po obiedzie; mycie zębów.
12.45 – 14.30

GRUPA ŻÓŁTA – MISIE
• Myjemy ręce i buzie po obiedzie, uczymy się rozbierać i układać ubranka, słuchając spokojnej muzyki lub czytanych bajek odpoczywamy albo smacznie śpimy na naszych leżaczkach.
GRUPA ZIELONA, NIEBIESKA, CZERWONA
• Odpoczynek po obiedzie.
• Swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.
• Działania wspomagające rozwój dziecka indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.
• Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne.
• Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.
• Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.
14.15 – 14.30
• Czynności samoobsługowe i porządkowe,
• pomoc w nakrywaniu do posiłku
14.30
Podwieczorek
15.00 – 17.00
• Kontynuacja działalności edukacyjnej;
• zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela,
• praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi,
• zabawy tematyczne,
• własna aktywność dzieci,
• zabawy dowolne w ogrodzie
• prace porządkowe.