Opłaty

Home / Dla rodziców / Opłaty

Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole

 1)opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczane są według wzoru:

dzienna liczba wskazanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej x stawka godzinowa 1 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

3) stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym,

4) w przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola,

5) opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na rachunki bankowe:

żywienie:47 1240 1268 1111 0010 3829 8832

opieka: 87 1240 1268 1111 0010 3829 8500

datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,  

6) w przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka  na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje  z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej,

7) w przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości,

8) w przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą,

9) do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

10) za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej,

11) wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

12) w przypadku opłaty za korzystanie z wyżywienia rodzic informuje dyrektora przedszkola, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub dniach,

13) zwolnień oraz zniżek z opłat za korzystanie z przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Nr XLVII/1426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska.